Komt u hier met uw mobiele telefoon of tablet? Klik dan hier!

Algemene informatie

autovrij buitenspelen cursus speelruimtebeleid
Ook aandacht voor informele speelruimte
“Ik heb de cursus speelruimte als zeer inspirerend ervaren. Er is een goede balans tussen theorie en praktijk. De rondleiding door de buurt maakt de theorie aanschouwend.
De cursus heeft mij nieuwe inzichten gegeven. Spelen gaat vooral om ruimte. Dankzij de beperkte groepsgrootte is er voldoende gelegenheid om onderwerpen verder uit te diepen.”
Willem Butz - Boer Speeltoestellen
"in 2014 heb ik de cursus speelruimtebeleid gevolgd. Ten eerste was het ontzettend leuk en leerzaam om van gedachten te wisselen met vakgenoten.
De cursus zelf liet een breed spectrum van het spelen in de openbare ruimte zien en gaf mij voldoende handvatten om later zelf speelruimtebeleid op te stellen. Het was een prettige mix tussen theorie en praktijklessen , waardoor de 2 dagen ook goed vol te houden waren”
Marieke Rodenbach - Gemeente Zoeterwoude
"De cursus is goed verdeeld; theorie en praktijk zijn goed op elkaar afgestemd.
Er wordt stap voor stap uitgelegd hoe je speelruimtebeleid kunt opstellen. De cursus wordt gegeven in kleine groep, zodat er veel aandacht is voor de cursist. De cursusleiders zijn zeer bekwaam en er is voldoende ruimte voor eigen inbreng.”
Jan Kip - Gemeente Rheden
“Interessante cursus die zowel voor beginner als gevorderde op het terrein van speelruimtebeleid is aan te bevelen. Praktijk en theorie worden op een leuke wijze gecombineerd. Het bezoek aan de wijk Lombok liet zien dat er in een beperkte ruimte toch nog mogelijkheden zijn om spel- en speelruimte te creëren.”
Sven Kockelkorn - Gemeente Landgraaf
"In 2013 heb ik de functie speeltuinenbeleid gekregen. Nu had ik wel wat ervaring met Speeltuinen en speeltoestellen, maar bij een beleid maken komt toch het een en ander bij kijken. Vandaar dat ik de cursus gevolgd heb. Het was erg leuk, leerzaam en er was veel gelegenheid om alles te vragen. Na de cursus gevolgd te hebben heb ik een goede kijk en handvaten gekregen om een beleidsstuk te maken. Het is geweldig dat ik na het volgen van de cursus nog altijd terecht kan bij SPEELRUIMTE, OBB en medecursisten om een goed en eerlijk advies te krijgen om zodoende mijn functie goed en met plezier uit te voeren."
Marcel Pelzer - Gemeente Bergen (L)

Visie & ambities voor buitenspelen

Meer dan ooit in de afgelopen 50 jaar staat het buitenspelen onder druk. Kinderen spelen minder (zelfstandig) buiten. De kerntakendiscussie rondom speelruimte en bezuiningingsmaatregelen roepen vragen op als: “Moet de gemeente blijven zorgdragen voor speelruimte of leggen ze deze verantwoordelijkheid bij de participatieve burger?”. Een twijfelachtige ontwikkeling gezien de toenemende intolerantie rondom het spelende kind en de toenemende angst van ouders voor ‘gevaren’ van het buitenspelen. Daarnaast blijven maatschappelijke ontwikkelingen als voor- en naschoolse opvang zonder buitenspelactiviteiten, stress rond werk en inkomen, afnemende kinderaantallen en de nog steeds groeiende populariteit van interactieve tv, gaming en internet een rol spelen.

Welke kansen liggen er voor speelruimtebeleid?
De lange termijn effecten van buitenspelen zijn van onschatbare maatschappelijke en economische waarde. Dit blijkt al vele jaren uit wetenschappelijk onderzoek. Regelmatig een uurtje buitenspelen zorgt voor voldoende lichaamsbeweging en is een goed middel tegen obesitas, suikerziekte en andere chronische aandoeningen aan hart en luchtwegen. Regelmatig buitenspelen draagt bij aan de ontwikkeling van de sociale, cognitieve en motorische vaardigheden bij kinderen en zorgt ervoor dat kinderen gemakkelijker en beter slapen. En goede speelruimte versterkt de sociale samenhang in de buurt en zorgt voor een beter leefklimaat en groter veiligheidsgevoel.
Het speelruimtebeleid is bij uitstek een opstap naar integraal beleid voor de woonomgeving. Speelruimte stelt immers eisen aan groen, verkeer, participatie, ontwikkeling en gezondheid van het kind, speeltoestellen, sportvelden, schoolpleinen, routing door de buurt etc. Het raakt ook aan preventieve gezondheidszorg, educatie en vraagstukken bij de opvoeding.
Speelruimtebeleid staat of valt met een degelijke analyse van de speelruimte in relatie tot gestelde visie en ambities. In deze praktijkgerichte cursus komt dan ook aan de orde:
  • kennis en achtergronden over buitenspelen;
  • bevolkingsgegevens analyseren en observeren gebruik,
  • inventariseren, kwantificeren en kwalificeren informele en formele speelruimte,
  • omgaan met veiligheidseisen, opstellen kostenaspect voor beheer, onderhoud en aanleg;
  • ontwikkelen speelruimtebeleid (visie en ambities) in eigen gemeente;
  • inrichting en ontwerp van speelruimte;
  • actorschap van jeugdigen, bewoners en andere betrokkenen;
  • ruimte voor jongeren (12+) .
De cursus Speelruimtebeleid van SPEELRUIMTE en OBB Ingenieursbureau legt de basis voor verandering en vernieuwing van visie en ambities. Met goed onderbouwd speelruimtebeleid kunt u afgewogen keuzen maken over speelruimte in uw gemeente.
buitenspelen speelruimtebeleid
De cursus is onder meer gebaseerd op de ervaringen in een groot aantal gemeenten, waaronder Almere, Bronckhorst, Bunschoten, Buren, Capelle a/d IJssel, Dalfsen, Den Haag, Goedereede, Goes, Goirle, Groningen, Houten, Kampen, Lingewaard, Utrecht, Venray, Vianen, Voorschoten, Wageningen en Zwijndrecht. In deze gemeenten wordt nu actief gewerkt aan verbetering van de speelruimte volgens een gestructureerd plan.
De cursus wordt interactief ingevuld samen met de gevarieerde groep deelnemers. Speelruimte raakt immers verschillende beleidsvelden. Hierdoor ontstaat een brede ingang voor visievorming en een begin voor een 'eigen' plan, waar zowel op de welzijns- als op de ruimtelijke afdelingen mee gewerkt kan worden. De praktijkgerichte invulling van de cursus geeft u de mogelijkheid om de noodzakelijke kennis in workshops direct toe te passen zodat er een idee ontstaat hoe u binnen uw eigen gemeente het speelruimtebeleid van de grond kunt tillen.
Regelgeving op andere terreinen dan jeugdbeleid blijken nogal eens in te grijpen op de mogelijkheden van de jeugd in de openbare speelruimte, waardoor de maatschappelijke tolerantie voor het kindzijn onder druk lijkt te staan. In de afgelopen 25 jaar zijn deze ontwikkelingen ook in de cursus speelruimtebeleid voorbij gekomen. En hebben deze er toe geleid dat speelruimtenormen breder ingestoken moeten worden. In de cursus zal er dan ook ruimte zijn voor nadenken over verschillende kwantitatieve en kwalitatieve eisen aan de speelruimte en hoe deze te vertalen naar meetbare en werkbare normen en ambities.
buitenspelen cursus speelruimtebeleid
Voor wie is de cursus bedoeld?
Voor beroepshalve betrokkenen bij speelruimtebeleid: gemeenteambtenaren van sectoren groen en spelen, (I)BOR, stadsontwikkeling, welzijn, sport en recreatie en daarnaast voor wijkmanagers, (buurt)opbouwwerkers, jeugd- en jongerenwerkers, projectleiders bij woningbouwcooŐąperaties en projectontwikkelaars.
De eerste speelruimtebeleidscursus werd in 1988 gegeven. De cursus blijft actueel door de inhoud jaarlijks bij te stellen aan trends, nieuwe beleidsvragen en de veranderende vorm van beleidsplannen. Verder is in de loop van de jaren de nuance verlegd van kennisoverdracht naar het effectief selecteren en toepassen van beschikbare kennis. Over speelruimtebeleid is immers al heel veel informatie beschikbaar gekomen via internet, vakpers en collegiale kennisuitwisseling.
Stacks Image 496
Stacks Image 498
Stacks Image 501
Stacks Image 503
Stacks Image 506
Stacks Image 508