Stacks Image 458
Landje Pik

speel-inclusieve inrichting en planning van woongebieden
Met dit boekje wil SPEELRUIMTE planners, ontwerpers en beheerders van de openbare ruimte een handvat geven waardoor zij vanaf de eerste planfase bij nieuwbouw of herinrichting het vrije spel in hun overwegingen meenemen. Het is geschreven naar aanleiding van de VINEX, maar is bruikbaar bij alle vormen van (ver)nieuwbouw. Daarbij gaat het om de gebruikswaarde van de speelruimte die er is/komt te verhogen en andere mogelijke speelruimte zoals bermen, stoepen, heestervakken, parkstroken en slootkanten te bezien vanuit de optie dat kinderen er ook kunnen spelen.
Door alle plekken en routes waar kinderen gebruik van maken met elkaar te verbinden ontstaat een weefsel, een ‘speelweefsel’. Binnen dit speelweefsel kunnen kinderen (redelijk) zelfstandig van de ene plek naar de andere plek trekken en zo een interessante actie- radius ontwikkelen. Speelweefsel is een vorm van inclusief denken waarbij niet alleen gewerkt wordt vanuit de woning- dichtheid per hectare en het budget voor bouwrijp maken, maar ook vanuit de eisen die de meest intensieve gebruikers aan de openbare ruimte stellen: de kinderen.
Uitgave: Stichting SPEELRUIMTE (1996 ; 2e druk 2005)
Auteur: Dick Jansen ; ISBN 90-9010 107-1 / 9090101071 ; isbn13: 9789090101071
De 1e druk van deze uitgave is financieel mogelijk gemaakt door Stg. Kinderpostzegels. De 2e druk is betaald uit de inkomsten van de boekverkoop bij stichting SPEELRUIMTE.


Stacks Image 247