Het schoolplein


"Van schoolplein naar schoolspeelplaats" is een langlopende actie van Stichting SPEELRUIMTE. Sinds de oprichting in 1992 kunnen scholen bij SPEELRUIMTE terecht voor advies en ondersteuning voor een speels schoolplein. SPEELRUIMTE komt in de ochtend bij u op school en maakt een getekend advies voor een goed functionerend speelplein waar elke leerling(e) zijn/haar eigen plek vinden. Menig team in het basisonderwijs ziet zo de vervulling van een lang gekoesterde wens dichterbij komen.

Voorbereiding door de school

De meeste contactpersonen geven aan dat ze al geruime tijd bezig zijn met  het vinden van oplossingen voor het verbeteren van de schoolspeelplaats. Vaak hoor je dat het schoolplein saai is, een grijze woestijn, oproept tot agressief gedrag en dat door achterstallig onderhoud alle speelvoorzieningen zijn verwijderd. Veelal wendt men zich tot het bestuur met het verzoek hier iets aan te doen. Deze vraag wordt  even vaak beantwoord met de wedervraag: " zeg maar wat er moet gebeuren".
Het Stappenplan 'School/buurtspeelplaatsen' op de CD-rom "Spelen, spelen en spelen" wordt dan bij SPEELRUIMTE aangevraagd.
Op de website van de schoolpleindokter vindt u aanvullende informatie over het schoolplein. Regelgeving, argumenten, een speelse inrichting, adviezen vooraf en voorbeelden komen op deze website samen. De schoolpleindokter is een initiatief van Stichting SPEELRUIMTE en OBB-ingenieurs. Zie: www.schoolpleindokter.nl
Aangekomen bij stap vier daarvan wordt met SPEELRUIMTE een afspraak gemaakt om een getekend advies te laten maken.

Zo'n dag op school:

In het kort bestaat zo'n dag voor ons uit observeren, bespreken, bestuderen, ontwerpen, bespreken, bijstellen, beschrijven, begroten en overdragen.
Het observeren op de speelplaats begint al voordat de school aangaat en daarna tijdens de meeste pauzes. Wat gebeurt er? Waar zijn de veel gebruikte plekjes? Waar liggen conflictsituaties?
Het bespreken doen we liefst als de school is aangegaan met mensen van het team en/of ouderraad. Wat zijn de wensen? Wat willen de kinderen?
We bestuderen het aangeleverde materiaal: kinderontwerpen, tekeningen of opstellen. Wat is bruikbaar? Wat niet en waarom niet?
Het ontwerpen begint. Tijdens dit proces komen zowel leerlingen als leraren over de schouder meekijken, leveren  commentaar waarop je het ontwerp al dan niet bijstelt.

Als het getekend advies klaar is:

Als het getekende advies klaar is wordt een begeleidend schrijven opgesteld. Dit is later een handige leidraad bij het overleg met schoolbestuur, fondsen en sponsors.
Iedereen wil natuurlijk weten wat een betere en mooiere speelplaats moet kosten. Dus maken we een globale begroting op basis van de nieuw aan te schaffen materialen en uit te voeren werk. Deze dient als uitgangspunt om aan te geven wat men kan verdienen met zelfwerkzaamheid. In het financieringsplaatje dat uiteindelijk naar de besturen, fondsen en sponsors gaat zal deze kapitalisering van de zelfwerkzaamheid tot uiting moeten komen.

Tot slot

Tot slot wordt het getekend advies overdragen. Meestal is de school al geruime tijd uit, de leraren hebben het nakijk werk gedaan en willen graag naar huis. Soms wordt het plan  overgedragen aan de schoolpleincommissie, soms aan het hele team. In enkele gevallen zijn medewerkers van de gemeente bij de overdracht aanwezig en deze komen ter plekke met positieve uitvoeringssuggesties die meteen kosten besparend zijn. De nadruk op zelfwerkzaamheid heeft als doel ouders meer bij de school te betrekken.
De uitwerking en realisatie U kunt nu aan de slag. De financiën rond krijgen, ouders bereid vinden, de plannen uitwerken en beginnen met het realiseren van het getekend advies. Het is mogelijk dat u nog professionele ondersteuning nodig heeft. Aarzel dan niet een beroep op SPEELRUIMTE te doen.

Onze uitgangspunten zijn:

1. het goede behouden en versterken;
2. speelwaarde verhogen;
3. ontbrekende speelmogelijkheden aanvullen en zorgen dat alle motorische functies die nodig zijn voor ontwikkeling een plaats gevonden hebben;
4. een zodanig indeling van de ruimte dat rust, overzicht en positief spelgedrag gestimuleerd wordt, passend bij de  verschillende spelbehoeften van kinderen;
5. qua vormgeving kijken of het mogelijk is het plein(de ruimte) een eigen identiteit mee te geven hierbij wordt meestal weer teruggegrepen naar de kindertekeningen(ontwerpen).

Een  afspraak maken VOOR EEN GETEKEND ADVIES?
Bel SPEELRUIMTE 033-4653270 of stuur een email n
aar een beter schoolplein

!!! Klik op de grijze balken voor de achterliggende tekst
Hier vindt u een voorbeeld

Voor overleg met de directie, ouderraad, MR en bestuur kunt u hier de folder downloaden. Hierin vindt u beschreven hoe een ontwerpdag bij u op school verloopt, wat u kunt verwachten en wat u er na afronding verder mee kan doen.