De speelplaats bij de kinderopvang


SPEELRUIMTE maakt op locatie bij kinderdagcentra, het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal en/of de buitenschoolse opvang een getekend advies voor de meest ideale buitenruimte. De ontwikkelingen naar IKC’s worden op de voet gevolgd. Ook daar kan onze werkwijze/ons aanbod helpen bij het bepalen van de richting.

Wat vooraf gaat:

De meeste kontaktpersonen geven aan dat ze al geruime tijd bezig zijn met  het vinden van oplossingen voor het verbeteren van de buitenruimte. Vaak hoor je dat de buitenruimte saai is; een grijze woestijn; oproept tot agressief gedrag; dat door achterstallig onderhoud alle speelvoorzieningen zijn verwijderd enz. Veelal wendt men zich tot het bestuur met het verzoek hier iets aan te doen. Deze vraag wordt even vaak beantwoord met de wedervraag: " zeg maar wat er moet gebeuren".

SPEELRUIMTE kan hier met een op maat gemaakte tekening advies geven.

Zo'n dag op locatie:

Zo'n dag bij u op locatie bestaat uit observeren, bespreken, bestuderen, ontwerpen, bespreken bijstellen, begroten en overdragen.
Observeren gebeurt eigenlijk de hele dag. Wat zijn de favoriete plekjes. Waar is zon en waar is schaduw. Zoeken de kinderen beschutting en is die er?
Bespreken: Wat vertelt het team? Wat zijn de wensen? Wat willen de kinderen en de ouders?
Bestuderen van het aangeleverde materiaal, wat zijn  de wensen van het team en de ouders; wat is bruikbaar wat niet en waarom niet.
Het ontwerpen begint. Tijdens dit proces komen zowel de kinderen als de groepsleid(st)er over de schouder meekijken, leveren  commentaar waarop je het ontwerp al dan niet bijstelt.

En dan:

En dan is het getekende advies gereed.
Het begeleidend schrijven wordt opgesteld, die dient als leidraad bij overleg met het bestuur, fondsen en sponsers.
De globale begroting waarin voornamelijk de nieuw aan te schaffen materialen staan aangegeven dient als uitgangspunt om aan te geven wat men kan verdienen met zelfwerkzaamheid. In de begroting die uiteindelijk naar de besturen, fondsen en sponsors gaat zal deze kapitalisering van de zelfwerkzaamheid tot uiting moeten komen.

De dagsluiting:

Soms wordt het plan  overgedragen aan de buitenruimtecommissie, soms aan het hele team. In enkele gevallen zijn medewerkers van de gemeente bij de overdracht aanwezig en deze komen ter plekke met positieve uitvoeringssuggesties die meteen kosten besparend zijn. De nadruk op zelfwerkzaamheid heeft als doel ouders meer bij het kindercentrum te betrekken.
U kunt nu direct aan de slag met het rond krijgen van de financiering, ouders bereid vinden, de plannen uitwerken en beginnen met het realiseren van het getekend advies. Het is mogelijk dat u nog professionele ondersteuning nodig heeft. Aarzel dan niet een beroep op SPEELRUIMTE te doen.

Onze uitgangspunten zijn:

1. het goede behouden en versterken;
2. speelwaarde verhogen;
3. ontbrekende speelmogelijkheden aanvullen en zorgen dat alle motorische functies die nodig zijn voor ontwikkeling een plaats gevonden hebben;
4. een zodanig indeling van de ruimte dat rust, overzicht en positief spelgedrag gestimuleerd wordt, passend bij de  verschillende spelbehoeften van kinderen;
5. qua vormgeving kijken of het mogelijk is de buitenruimte een eigen identiteit mee te geven.

Een  afspraak maken VOOR EEN GETEKEND ADVIES?
Bel SPEELRUIMTE 033-4653270 of stuur een email naar
een betere buitenruimte.

!!! Klik op de grijze balken voor de achterliggende tekst
Hier vindt u een voorbeeld

Voor overleg met de directie, ouderraad, MR en bestuur kunt u hier de folder downloaden. Hierin vindt u beschreven hoe een ontwerpdag bij u op het kinderdagverblijf, speelzaal of buitenschoolse opvang verloopt, wat u kunt verwachten en wat u er na afronding verder mee kan doen.