Vóór groen in Rijksbeschermd Stadsgezicht Bergkwartier
 

Nieuwsbrief XII

My Image
december 2019
lees hier online
Beste Steunbetuigers, Beste Bewoners van het Bergkwartier,

Voordat het jaar 2019 wordt uitgeluid, informeert de werkgroep Hart voor de Berg(HvdB) u met Nieuwsbrief XII over ontwikkelingen en activiteiten op en rondom het Limviogebied, het groene hart van het Rijksbeschermd Stadsgezicht Bergkwartier.
Drie ontwikkelingen in dit gebied hebben wij ook dit jaar weer nauwgezet gevolgd en waar nodig is de werkgroep er voor in actie gekomen. Dat zijn:
  1. De bouwplannen van Alta voor een tennishal op het Limviosportveld;
  2. Het behoud èn de ontwikkeling van het groen en bosgebied in het Rijksbeschermd Stadsgezicht (RBS) Bergkwartier;
  3. De verbouwing en uitbreiding van het Johan van Oldenbarnevelt (JvO)-gymnasium, voor zover die op het Limviogebied betrekking heeft.
Over alle drie is het een en ander te zeggen; bij alle drie zijn belangrijke beslissingen genomen, en zijn zaken tot stand gekomen!
Wij voegen er 2 nieuwe zorgpunten aan toe: het oprukkende woon-werkparkeren, en de verkeerscirculatie in de wijk na voltooiing van de Westtangent.
Afsluitend leest u een oproep aan alle (ook nieuwe) wijkbewoners: gaat het groene hart van de Berg u aan het hart? Steun ons! Dat is belangrijk.
 
Alta
Alta en de wijk hebben een lange en soms roerige geschiedenis met elkaar. Maar het ziet nu toch naar uit dat een heikel voornemen van de tennisvereniging - de bouw van een tennishal midden in het groene hart van het RBS Bergkwartier - door de gemeente in goede banen wordt geleid.
De gemeente heeft dd. 14 februari jl. schriftelijk aan Alta laten weten dat ‘het nieuwe planvoorstel niet voldoet aan alle voorwaarden en niet langer positief te staan tegenover een 4-baanshal op deze locatie’. Met een brief dd. 11 april 2019 aan het college van B&W heeft de werkgroep HvdB haar instemming betuigd met deze visie. Alta aanvaardde dit besluit niet, maar de gemeente heeft in een vervolgbrief aan Alta op 8 april 2019 nogmaals een tennishal (ook een opblaasbare!) als niet wenselijk afgevoerd. Alle brieven kunt u lezen op onze website www.hartvoordeberg.nl.
Uit de gemeentelijke concept-Sportnota 2019-2024: ‘Amersfoort in beweging’ blijkt inmiddels dat de discussie over indoor sportaccommodaties op een hoger beleidsniveau is gebracht: locatie wordt nu gekoppeld aan vraag, nut en noodzaak m.b.t. indoor- sportaccommodaties voor alle Amersfoortse sportclubs, en niet voor één enkele tennisvereniging. Wij zijn blij dat deze stellingname, die al in 2017 door de werkgroep HvdB werd ingebracht in de raadsfracties, is overgenomen door B&W.
Voor Alta betekent dit dat de gemeente samen met de tennisvereniging op zoek gaat naar een passende locatie voor een binnenhal.
Al met al een verheugende ontwikkeling voor het groene hart van het Bergkwartier, en voor de werkgroep HvdB een reden om de procedure om de bestemming 2-baans hal te verwijderen uit het bestemmingsplan in gang te zetten (brief aan wethouder RO Astrid Janssen dd. 29 november 2019).
Groen en bosgebied, behoud èn ontwikkeling
Vorig jaar hebben wij op verzoek van de gemeente meegedacht over het realiseren van meer speelruimtes in het Bergkwartier. Er is een enquête gehouden, we hebben met ouders en kinderen door de wijk gewandeld op zoek naar geschikte plekken, en deze zomer vond er een informatiemarktje plaats op het Limvioveld over het concept-plan.
Het resultaat is dat er begin 2020 een natuurlijke speelplaats komt op het Limvioveld, schuin tegenover de Pallas Athene. Een speelplek die past in een groene omgeving en waar kinderen uit de wijk naar hartenlust kunnen klimmen en spelen.
Voor behoud en bescherming van de twee grote eiken op het Limvioveld is besloten een beschermend hek rondom de twee oude bomen te plaatsen.
JvO-gymnasium, verbouwing en uitbreiding
Het JvO-gymnasium is weer helemaal terug op zijn oude plek. Als een Phoenix herrezen uit zijn as, en het resultaat is een felicitatie waard. We zien uit naar een rondleiding voor de wijkbewoners!
Zorgpunt 1: oprukkende woon-werkparkeren
Het woon-werkparkeren rukt op in het Bergkwartier. Steeds vaker parkeren autobezitters hun auto in straten en lanen die relatief dicht bij station en dierentuin liggen en wandelt of fietst men vervolgens naar het station, de dieren tuin of een andere bestemming. Onder andere de parkeerhavens aan de Barchman Wuytierslaan (waarvoor parkeergeld moet worden betaald) blijven leeg.
Betaald parkeren zal zeker gaan spelen de komende jaren. De werkgroep HvdB zal diverse opties bekijken en u informeren over ontwikkelingen op dit gebied.
Zorgpunt 2: verkeerscirculatie in wijk na voltooiing Westtangent
De gemeente wil de verkeerscirculatie in de wijk pas in beschouwing nemen als de Westtangent klaar is. Veel wijkbewoners vinden dit een slecht plan en pleiten ervoor dat e.e.a. nu al wordt meegenomen in de plannen, temeer omdat in 2020 wordt begonnen met de herinrichting van de wijk Berg7 (meer info hier).
De noodzaak van vroegtijdig nadenken over verkeerscirculatie in de wijk is in dit kader al door belanghebbenden aan de gemeente gecommuniceerd zonder veel succes! De werkgroep zal zich gaan inzetten voor dit zorgpunt.
Goed werk voor de wijk? Steun ons!
De werkgroep HvdB wil het leefklimaat en het bestaande groen- en bosgebied op de Berg beschermen, uitgaande van de status van Rijksbeschermd Stadsgezicht die sinds 30 juni 2007 voor deze wijk geldt. De werkgroep werkt samen met de Stichting Woonklimaat Berg (SWB) en met de Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA).
Het is belangrijk dat alle wijkbewoners ons steunen, om voldoende gehoor te krijgen bij de gemeente en de Amersfoortse politiek. Uw steun tot nog toe heeft absoluut effect gehad op onze inspanningen om het groen in onze woonwijk te behouden.
Wilt u geïnformeerd blijven, vul dan de steunbetuiging in! Nieuwe bewoner in de wijk? Stuur de steunbetuiging in! Al ‘steunbetuiger’, maar een ander adres? Mail uw steunbetuiging opnieuw, met het nieuwe adres! Nieuwe buren? Stuur deze Nieuwsbrief door! Het steunbetuigingsformulier kunt u invullen via de website van de werkgroep.

Met vriendelijke groet,
werkgroep Hart voor de Berg
www.hartvoordeberg.nl
 
*Alle Nieuwsbrieven van de werkgroep Hart voor de Berg zijn terug te vinden op: http://www.hartvoordeberg.nl